Với sự cố gắng của tập thề cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường khi tham gia hôi thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và đã đạt giải ba cấp huyện.