Trường có 6 lớp với 6 phòng học gồm 3 phòng kiên cố và 3 phòng bán kiên cố